BLOG
Blog

Kitaplar

İş sağlığı ve güvenliği alanında Ülkemiz, geçmişten gelen 100 yılı aşkın bir mevzuat ve uygulamaya sahiptir. Çok sayıda kanun, tüzük, yönetmelik vb.’den oluşan bu karmaşık mevzuat; özellikle 4857 sayılı İş Kanunu hazırlık çalışmaları ve Avrupa Birliği’ne sunduğumuz Ulusal Program’da yer verilen mevzuat uyum taahhütleri çerçevesinde yeniden ele alınmış, hatta AB normlarına birebir uygun hale getirilerek pekçoğu yürürlüğe konulmuştur.
İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı İş Müfettişi Özlem Özkılıç’ın güncel çalışması olan “İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevresel Etki Risk Değerlendirmesi” kitapçığı, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından yayımlandı.